University of the Arts Helsinki
Musiikin tutkimuksen professori
University of the Arts Helsinki
This new university was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaisupäivämäärä: 27 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä Apr 10
Sijainti: Helsinki, Finland
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesit tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA
Musiikin tutkimuksen professori

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

Taideyliopiston lehtori on osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

MUSIIKIN TUTKIMUKSEN PROFESSORIA

TEHTÄVÄN ALA: MUSIIKIN ESITTÄMISEN TUTKIMUS

viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään. Työ alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2018 aikana. Tehtävä sijoittuu Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolle DocMus-tohtorikouluun, ja sen täytössä painotetaan tutkimuksellisia ansioita.

Professorin tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 1. tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 2. johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 3. ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 4. osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 5. antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 6. hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Musiikin tutkimuksen professorin tehtävänkuva

Musiikin tutkimuksen professorina teet tutkimusta ja julkaiset tutkimustyösi tuloksia, johdat ja kehität näkemyksellisesti oman alueesi tutkimustoimintaa, vastaat tutkimusryhmien muodostamisesta ja ylläpidosta, suunnittelet tutkimushankkeita, ja osallistut tutkimusrahoituksen hankintaan. Näin vahvistat Taideyliopiston ja erityisesti Sibelius-Akatemian tutkimuksellista profiilia ja painoarvoa.

Professorina kehität Sibelius-Akatemian ja Taideyliopiston tohtorikoulutusta ja osallistut sen toteuttamiseen. Toimit osaltasi sinulle osoitettujen tohtoriopiskelijoiden vastuullisena ohjaajana. Sibelius-Akatemiassa tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan kolmessa ohjelmassa, jotka ovat taiteilijakoulutus, tutkijakoulutus ja soveltajakoulutus. Kaikissa kolmessa ohjelmassa on tutkimuksellisia osioita, joihin liittyvästä suunnittelusta, opettamisesta ja sisällöllisestä ohjauksesta sekä muusta toteuttamisesta olet musiikin tutkimuksen professorina erityisesti vastuussa yhdessä lähimpien kollegojesi kanssa.

Olet yhteistyökykyinen ja luot tutkimustoimintaamme kehittäviä yhteyksiä Sibelius-Akatemiassa ja Taideyliopistossa. Olet keskeinen toimija koti- ja ulkomaisten strategisten kumppanuuksien luomisessa ja ylläpitämisessä. Sibelius-Akatemian tutkimustoiminnalle ja tohtorikoulutukselle on luonteenomaista eri osaamisalueiden välinen vuorovaikutus. Tutkijana ja pedagogina sinulle kuuluu tutkimuksen, taiteen ja koulutuksen välisen vuorovaikutuksen ylläpito ja kehittäminen, mukaan lukien perus- ja tohtorikoulutuksen yhteyksien edistäminen. Soveltuvin osin vastaat myös muista yliopistollisista tehtävistä yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa.

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa myös yliopistolaissa, Taideyliopiston henkilöstösäännössä jne. Lisätietoa näistä löydät tästä dokumentista (.pdf-dokumentti).

Toimintaympäristö

Sibelius-Akatemia vastaa taiteelliselle toiminnalle ja tutkimukselle perustuvasta musiikin alan ylimmästä koulutuksesta Suomessa. Sibelius-Akatemia kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, tutkijoita, pedagogeja ja muita musiikin asiantuntijoita. Se on yksi suurimmista konserttien tuottajista Suomessa, ja siellä on Suomen suurin yliopistollinen musiikin tutkimuksen keskittymä.

Sibelius-Akatemiasta on valmistunut musiikin tohtoreita 1990-luvun alusta alkaen, ja kuluneen 25 vuoden aikana on valmistunut noin 190 tohtoria. Tällä hetkellä tohtoriopiskelijoita on 142. Heistä 83 opiskelee DocMus-tohtorikoulussa: taiteilijakoulutuksessa 62, tutkijakoulutuksessa 15 ja soveltajakoulutuksessa kuusi.

Vuodesta 2013 alkaen Sibelius-Akatemia on ollut osa Taideyliopistoa yhdessä Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun kanssa. Samalla kolmen akatemian yhteistyö tohtorikoulutuksessa on tiivistynyt entisestään, ja tohtorikoulutuksen toimintaympäristön monialaisuus korostunut.

Taideyliopiston strategiassa (2017–2020) on tunnistettu tutkimuksen tärkeys ja tutkimus on asetettu yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi; yliopistotason tämänhetkiset profilointialueet ovat musiikin historia, taiteellinen tutkimus ja taidepedagogia. DocMus-tohtorikoulun keskeisin tutkimus- ja koulutusalue on länsimaiseen taidemusiikkiin kohdistuva musiikin esittämisen tutkimus, joka pitää sisällään monia metodisia suuntautumismahdollisuuksia.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta Sibelius-Akatemiassa sekä DocMus-tohtorikoulusta löydät:

Valintakriteerit

Edellytämme sinulta professuurin tehtäväaluetta edustavaa

 • tieteellistä tohtorintutkintoa
 • näyttöä korkeatasoisesta, kansainvälisestä tutkimuksesta ja julkaisutoiminnasta
 • näkemystä tohtorikoulutuksesta kansainvälisessä kontekstissa
 • kokemusta tohtorikoulutuksen suunnittelusta ja organisoinnista
 • erinomaista opetustaitoa ja vankkaa kokemusta tohtoriopiskelijoiden ohjaamisesta
 • työkokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä näyttöä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä
 • näyttöä kyvystä toimia monialaisessa tutkimus- ja koulutusympäristössä
 • näyttöä tutkimusrahoituksen hankkimiseen liittyvästä osaamisesta.

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, joka ei täytä jotain muuta edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Eduksesi katsomme

 • näytöt tuloksellisesta työstä akateemisissa suunnittelu- tai johtamistehtävissä
 • näytöt monitieteisiin tutkimusprojekteihin osallistumisesta
 • kokemuksen muusikkoudesta.

Hakijoiden sitoutumista ja motivaatiota päätoimiseen työskentelyyn professorina sekä näkemyksellisyyttä tehtäväalueen hoitamisessa ja alan kehittämisessä arvioimme hakuasiakirjojen ja erillisen soveltuvuusarvioinnin avulla. Soveltuvuusarvioinnissa arvioimme jatkoon valittujen hakijoiden opetus- ja muita taitoja ja osaamista sekä näkemyksiä myös muilta osin suhteessa professorin tehtävien ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Soveltuvuusarvioinnin järjestämme loka-marraskuussa 2017. Tarvittaessa voimme käyttää soveltuvuuden arvioinnissa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia.

Kielitaito

Kotimaisilta hakijoilta edellytämme erinomaista suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen hyvää hallintaa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytämme hyvää englannin kielen hallintaa. Taito osoitetaan soveltuvuusarvioinnissa. Ulkomaisen hakijan, joka ei hallitse suomen kieltä riittävästi, tulee valittaessa sitoutua hankkimaan suomen kielen perustaidot opiskelemalla suomen kieltä vähintään kaksi vuotta erikseen sovittavalla tavalla. Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan rehtori voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Työsuhteen ehdoissa noudatamme yliopistojen yleistä työehtosopimusta ja palkkaukseen sovellamme työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää, jossa on määritelty opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkataulukko.
Sovittavat tehtävät (sisällöt) ja henkilön kokemustausta vaikuttavat palkkaan. Tehtävän vaativuustaso on 8–9, jolloin kokonaiskuukausipalkka on noin 5 400–6 800 €. Alkupalkka neuvotellaan työsuhteen ehdoista sovittaessa.

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta selvittää hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden oman arvionsa sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto lausuu näkemyksensä rekrytointiryhmän selvityksestä ja valintaehdotuksesta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka päättää valinnasta. Arvioimme rekrytointiprosessin päättyvän marras-joulukuussa 2017.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 10.4.2017 klo 24.00 (GMT +2). Osoita englanninkielinen hakemuksesi Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle ja toimita se sähköpostitse (pdf/doc-muodossa) osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi. Saat vastaanottokuittauksen sähköpostiisi.

Hakemuksesi tulee sisältää:
1.  Vapaamuotoinen hakukirje (maksimi 4 000 merkkiä), jossa ovat yhteystietosi ja jossa kuvaat tutkimuksellisen ja pedagogisen visiosi ja vahvuutesi suhteessa musiikin tutkimuksen professorin tehtävään. Lisäksi sinun tulee kuvata, miten toteuttaisit tehtävääsi Sibelius-Akatemiassa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
2.  Ansioluettelo, joka sinun tulee laatia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti, ks.

3.  Julkaisuluettelo, joka sinun tulee laatia Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti, ks.

4.  Näytemateriaali ja luettelo siitä: korkeintaan viisi julkaisua, tallennetta tai muuta dokumenttia, jotka haluat liittää hakemukseesi osoittaaksesi kelpoisuutesi ja ansiosi tehtävään.

Toimitathan hakemuksesi englanninkielisenä tai harkintasi mukaan tarpeellisin osin englanniksi käännettynä, sillä hakuprosessissa on mukana kansainvälisiä asiantuntijoita. Emme käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on pyydettäessä toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa professori Kari Kurkela puhelimitse 050 556 1870 aikavälillä 28.2. – 28.3.2017 (parhaiten tavoitettavissa torstaisin).
 • Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, puh. 040 710 4213.
 • Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@uniarts.fi .
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesit tämän työpaikan
TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA
TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: Apr 10
Professor of Music Research
The University of the Arts Helsinki is an international forerunner in education and research in the field of arts and solidifies the arts as a force that reforms society. The…
SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ
Professor of Music Research
University of the Arts Helsinki
Julkaisupäivämäärä 27 päivää sitten