University of Tampere
7 tohtoriopiskelijaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa
University of Tampere
The University of Tampere educates people who shape the future, understand the world and change it. The University emphasises the close connection of instruction and research and the social impact of its activities.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaisupäivämäärä: 19 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä May 02
Sijainti: Tampere, Finland
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesit tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

7 tohtoriopiskelijaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa

Seitsemän (7) tohtoriopiskelijan määräaikaista työsuhdetta yhteiskuntatieteiden tiedekunnan filosofian, historian, psykologian ja logopedian sekä yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman opiskelijoille                                           

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan filosofianhistorianpsykologian ja logopedian sekä yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmissa on haettavana SEITSEMÄN TOHTORIOPISKELIJAN määräaikaista, 1-4 vuoden mittaista työsuhdetta. Tehtävistä enintään 4 voidaan aloittaa aikaisintaan 1.8.2017 lukien ja loput 1.1.2018 lukien.

Työtehtävät 

Tohtoriopiskelijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa jossakin seuraavista tohtoriohjelmista: filosofia, historia, psykologia ja logopedia tai yhteiskuntatutkimus. Tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta, ja työsopimus voidaan tehdä 1-4 vuodeksi. Työsuhteen kesto määräytyy opiskelutilanteen, aiemmin saadun rahoituksen sekä valmistumistavoiteajan perusteella. Paikat annetaan niille hakijoille, jotka ovat saaneet aiemmin korkeintaan 3 vuoden päätoimisen rahoituksen. Työsuhteeseen kuuluu 4 kuukauden koeaika. 

Tohtoriopiskelijan tehtäviin sisältyy väitöskirjatutkimuksen lisäksi osallistuminen opettamiseen tai muihin tiedekunnan tehtäviin, jotka tukevat hänen opintojaan. Näiden tehtävien osuus voi olla enintään 5 % kokonaistyöajasta. 

Väitöskirjatyön etenemistä seurataan vuosittain ohjaussopimuksen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) perusteella, johon sisältyy aikataulutettu vuosittainen työsuunnitelma. Pyrkimyksenä on varmistaa tavoiteajassa (4 vuotta) valmistuminen. 

Tohtoriopiskelijan tehtävässä alustava opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan mukainen vaativuustaso on 2-4 riippuen väitöskirjatyön vaiheesta. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Valintaperusteet (TaY HJS § 11)

Tohtoriopiskelijan tehtävää voivat hakea sekä jo opinto-oikeuden filosofian, historian, psykologian ja logopedian tai yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmaan saaneet että näihin tohtoriohjelmiin vasta jatko-opinto-oikeutta hakevat. Jos hakijalla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta edellä mainittuihin tohtoriohjelmiin, jatko-opinto-oikeutta tulee hakea ERILLISELLÄ HAKEMUKSELLA samalla kertaa kun hakee tohtoriopiskelijan määräaikaista työsuhdetta (OHJEET jatko-opinto-oikeuden hakemiseen). 

Valittavalta edellytetään

 • ylempää korkeakoulututkintoa,

 • jatko-opinto-oikeutta filosofian, historian, psykologian ja logopedian tai yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmassa sekä

 • laadukasta ja toteuttamiskelpoista tutkimussuunnitelmaa. 

  Lisäksi edellytetään 

Valinnan perusteena on hakijan tieteellinen lupaavuus, jota arvioidaan esitetyn tutkimussuunnitelman, ohjaussopimuksen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) (tai vasta jatko-opinto-oikeutta hakevan alustavan opintosuunnitelman perusteella, joka sisältyy jatko-opinto-oikeushakemukseen) sekä osoitetun opintomenestyksen perusteella.

Tutkimussuunnitelmaa arvioidaan mm. seuraavin kriteerein: asetettujen tutkimuskysymysten selkeys, toteuttamiskelpoisuus ja siihen liittyvät riskit sekä taustakirjallisuuden ja tutkimusmenetelmien hallinta. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen uutuusarvoa ja sopivuutta yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimusprofiiliin. 

Hakeminen 

Hakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 2.5.2017 klo 15.45 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. 

Hakemukseen tulee liittää

 • ansioluettelo, joka sisältää tiedon siitä, milloin opinto-oikeus tohtoriopintoihin on saatu tai milloin sitä on haettu. Ansioluetteloon tulee liittää tiedot 1-2 suosittelijasta. Suosituksia ei liitetä mukaan.

 • julkaisuluettelo

 • kopio tutkintotodistuksesta (maisterin ja mahdollinen lisensiaatin tutkinto)

 • jatko-opinto-oikeuden jo saaneet liittävät hakemukseen ohjaussopimuksen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)

 • ne hakijat, jotka hakevat samanaikaisesti jatko-opinto-oikeutta, liittävät hakemukseensa jatko-opinto-oikeushakemuksensa liitteenä olevan alustavan opintosuunnitelman

 • tutkimussuunnitelma, joka sisältää arvion väitöskirjan valmistumisaikataulusta.

 • selvitys väitöskirjatutkimusta varten aiemmin saaduista apurahoista tai selvitys aiemmasta työsuhteesta valtakunnallisessa tutkijakoulussa tai vastaavassa. 

Ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon sekä tutkimussuunnitelman laatimiseksi löytyvät tiedekunnan sivuilta. Lomakkeet ohjaussopimus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) sekä alustava opintosuunnitelma ovat tulostettavissa tiedekunnan sivuilta

Tohtoriopiskelijan määräaikaiseen tehtävään ottaminen

Dekaani tekee valmisteluryhmän esityksestä päätöksen tohtoriopiskelijan tehtäviin otettavista.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

dekaani Juha Teperi, puh. 040 513 3714, etunimi.sukunimi@uta.fi

Hakumenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa:

opintokoordinaattori Sari Raudasoja, puh. 050 318 6666, etunimi.sukunimi@uta.fi

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesit tämän työpaikan

TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 22
Yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä tilastotieteen keskuksessa
CAST on soveltavan tilastotieteen keskus, joka tutkii, kehittää ja antaa opetusta yhteistyössä yliopiston muiden yksiköiden kanssa osana alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa. CASTissa on avoinna määräaikainen yliopisto-opettajan…
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 02
Neljä tohtoriopiskelijaa kasvatustieteiden tiedekunnassa
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana neljä tohtoriopiskelijan määräaikaista 1−4 vuoden mittaista työsuhdetta 1.8.2017 alkaen. Tohtoriopiskelijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto kasvatustieteiden tiedekunnassa. Lisäksi…
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 02
Kaksi yliopisto-opettajaa (kasvatustiede)
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana kaksi yliopisto-opettajan (kasvatustiede) määräaikaista tehtävää ajalle 1.8.2017–31.7.2018. Yliopisto-opettajan toimenkuvaan kuuluu kasvatustieteellisen alan  opetusta (ml.…
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 08
Tutkijatohtorin tenure track-tehtävä (kasvatustiede)
Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja…