Åbo Akademi

Forskardoktor i systematisk teologi, 1.1.2023-31.12.2025

2022-08-15
Tallenna suosikiksi

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, med verksamhet i Åbo, utgör en dynamisk och gränsöverskridande forskningsmiljö. Fakultetens personalstyrka utgörs av ca 130 personer med arbetsuppgifter inom undervisning och forskning. Antalet examensstuderande uppgår till 1150, varav drygt 200 är forskarstuderande. Vid fakulteten finns Inez och Julius Polin-institut för teologisk forskning. 

Polin-institutet vid Åbo Akademi söker en forskardoktor i systematisk teologi (postdoktoral forskare). Befattningen hör till disciplinen systematisk teologi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) i Åbo, Finland. Anställningen är för tre år med start 1.1.2023 eller enligt överenskommelse. Den tidsbundna anställningen är på heltid.

Systematisk teologi vid Åbo Akademi är indelat i två huvudavdelningar, dogmatik samt teologisk etik med religionsfilosofi. Forskningen inom ämnet dogmatik är inriktad på historiska teman speciellt inom patristik, reformationsteologi och 1900-talsteologi, men också samtida fenomen i anslutning till ekumenik, religionsdialog, kulturlivet och kyrkans aktuella utmaningar. Inom teologisk etik med religionsfilosofi utgör nutida livsåskådningar, moral, hälsa, samhälle, kulturliv och religion viktiga intresseområden. Särskilt fokuserar man på frågor kring religioners och livsåskådningar roll i det moderna samhället belyst utifrån teorier om sekularisering och postsekularisering. Inom ämnet förekommer flera tvärvetenskapliga samarbetsprojekt såväl med andra humanistiska som med naturvetenskapliga ämnen.

OM FORSKNINGSMILJÖN
Inez och Julius Polin-institut för teologisk forskning grundades av Åbo Akademis styrelse 2018 i syfte att stödja teologisk forskning och utbildning: https://polininstitutet.fi/. Institutet främjar och finansierar forskningsprojekt, ordnar seminarier, symposier och konferenser samt samlar forskare från olika teologiska ämnen och inriktningar som har utvecklats i nära samverkan med varandra. Vid institutet bedrivs internationellt högklassig forskning. Forskare anknutna till Polin-institutet deltar i den teologiska grund- och forskarutbildningen vid fakultetens utbildningslinje för teologi. Institutet har för närvarande tre forskningsprojekt med 15 forskare i teologi, tre forskardoktorer samt sju doktorander i olika teologiska discipliner. Institutet leds av en forskningschef och vid institutet arbetar även en koordinator.   

HUVUDANSVAR
 Till forskardoktorns uppgifter hör att

 • genomföra forskning av hög internationell standard som beskrivits i den forskningsplan som bifogats i ansökan
 • aktivt ägna sig åt att publicera forskningsresultat
 • söka extern forskningsfinansiering och att delta i andra forskares projektförslag
 • aktivt delta i forskargemenskapen vid Polin-institutet och vid fakulteten inklusive undervisning och administrativa uppgifter upp till högst 30% av arbetstiden.

KVALIFIKATIONER OCH BEDÖMNING
 Grundläggande behörighet

 • Teologie doktorsexamen eller filosofie doktorsexamen i systematisk teologi, eller doktorsexamen i en annan teologisk eller närliggande disciplin, med en doktorsavhandling som förbereder den sökande för den planerade forskningen och för aktivt deltagande i den teologiska forskargemenskapen vid Åbo Akademi. I enlighet med Åbo Akademis Instruktion för personal bör tiden från avläggande av doktorsexamen i regel inte överskrida fyra år (en kopia av intyg över doktorsgrad ska biläggas ansökan).
 • Starka kunskaper i engelska krävs. Eftersom svenska både är undervisningsspråk och det administrativa språket vid Åbo Akademi räknas kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk som en merit för utländska sökande. För finska medborgare gäller universitetslagen 78 § (558/2009) och 1–2 § i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Meriterande kvalifikationer

 • Enastående potential och etablerad spetskompetens inom forskning i förhållande till nuvarande karriärstadium
 • Förmåga att kombinera teologiska teorier och metoder på innovativa sätt
 • Stark samarbets- och organisationsförmåga
 • Starka kommunikationskunskaper, inklusive utmärkt skriftlig och muntlig kommunikation på engelska

Önskade kvalifikationer

 • Internationell forskningserfarenhet
 • Övriga akademiska prestationer utöver doktorsexamen

Ansökningarna kommer att bedömas enligt följande:

 • Forskningskompetens (60%) som mäts genom forskningsplanen, relevanta akademiska publikationer, deltagande i forsknings- och andra akademiska projekt och annan forskningsrelaterad erfarenhet. Forskningsplanen bör vara relevant för systematisk teologi.
 • Pedagogisk kompetens (20%) inklusive erfarenhet av undervisning och handledning samt planering och utveckling av undervisning, universitetspedagogiska eller motsvarande studier.
 • Interaktiv kompetens (20%) som täcker förmågan att samarbeta på ett kollegialt sätt samt administrativ förmåga och erfarenhet som kan ha förvärvats även i aktiviteter utanför akademin.

Anställningsbeslutet grundar sig på en övergripande bedömning av den sökandes utvecklingspotential och kompetens i förhållande till de egenskaper som krävs för att framgångsrikt utföra uppgifterna för befattningen. De sökande kan bjudas in till en intervju. 

LÖN OCH VILLKOR
Lönen för en forskardoktor följer kravnivå 5–6 för undervisande och forskande personal i enlighet med universitetens kollektivavtal. Därutöver tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

Forskardoktorer omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Den anställda forskardoktorn förväntas tillbringa minst hälften av den månatliga arbetstiden (eller enligt överenskommelse) på arbetsplatsen vid Åbo Akademi och delta i institutets och forskargemenskapens aktiviteter.

Vid nyanställning tillämpas sex månaders prövotid.

ANSÖKAN
Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan senast 15.8.2022, kl. 15.00 (finsk tid). Se närmare anvisningar för sökandes bilagor: https://www.abo.fi/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/.

Till ansökan fogas följande bilagor på svenska eller engelska:

 • Ansökningsbrev med en beskrivning av din vetenskapliga bakgrund, dina forskningsintressen, samt din motivation för uppgiften (max 2 sidor)
 • Forskningsplan (max 1500 ord)
 • CV, enligt modell av Forskningsetiska delegationen i Finland, TENK: https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare inklusive fullständig förteckning över publikationer med länkar till publikationerna i publikationslistan eller till ett system för fildelning där publikationerna lagrats
 • Kopia av doktorsavhandling och högst fem publikationer som är relevanta för ansökan. Publikationerna skall tillhandahållas elektroniskt: lagrade i ansökan eller med länk till onlineversion eller ett system för fildelning där publikationerna kan hämtas.
 • Pedagogisk portfölj: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf
 • Examensintyg, eventuella certifikat över språkkompetens och pedagogiska studier
 • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

YTTERLIGARE INFORMATION
För ytterligare information kontakta professor Mika Vähäkangas, mika.vahakangas@abo.fi eller gällande rekryteringsprocessen HR-specialist Jenni Kronqvist, jenni.kronqvist@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Forskardoktor i systematisk teologi, 1.1.2023-31.12.2025
Työnantaja
Sijainti
Tuokiokirkontori 3 Turku, Suomi
Julkaistu
2022-05-20
Viimeinen hakupäivä
2022-08-15
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

Åbo Akademi tarjoaa opiskelu- ja tutkimusympäristön noin 7000 opiskelijalle kolmella campus-alueella. Åbo Akademissa on kolme tiedekunta-alaa, jotk...

Käy työnantajan sivulla

Vastaavia artikkeleita

Neuvoja tutkijanuralle

...
10 Dissertation Writing Tips 4 min arvioitu lukuaika
...
What is a Postdoc? 3 min arvioitu lukuaika
...
Skype Interview Tips 3 min arvioitu lukuaika
...
How to Find a Postdoc Position 3 min arvioitu lukuaika
Lisää uraneuvoja