...
VID Specialized University

Førsteamanuensis/førstelektor

2022-03-01
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Tietoja työnantajasta

January 1, 2016 Diakonhjemmet University College, Haraldsplass Deaconess University College, Betanien University College and School of Mission and ...

Käy työnantajan sivulla

Om stillingen

Ved   Fakultet for helsefag, Institutt for helse, er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor innen vernepleie med tiltredelse 01.06.2022, eller etter avtale.

VID er i oppbyggingsfasen av en deltidsutdanning i vernepleie i Bergen, lokalisert ved vår nyoppførte campus på Haraldsplass. Deltidsutdanningen i vernepleie tilbys i en kombinasjon av digital undervisning og lokal undervisning på tre steder samtidig: VID Bergen, VID Stavanger (ny campus fra 2022) og ved Kunnskapssenteret i Sandvika, Bærum. Utdanningen ledes fra  Stavanger, og hovedtyngden av fagmiljøet har tilhold her.

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor skal bidra til å bygge opp og utvikle deltidsstudiet i vernepleie i Bergen, i tett samarbeid med resten av fagmiljøet og instituttet. Vi søker etter en person som fortrinnsvis har grunnutdanning som vernepleier, og som har kompetanse og erfaring relatert til ett eller flere av vernepleiens kjerneomeråder.

Om enheten/fakultetet

Fakultet for helsefag har omlag 3600 studenter og tilbyr en rekke helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå i Oslo, Bergen og Stavanger. I Bergen og Stavanger flytter vi i 2022 inn på helt nye campus, med moderne undervisningslokaler og ferdighetssentre.  Vernepleierutdanningen er i vekst med stadig økende søkertall. Fordelt på tre studiesteder tas det årlig opp 90 heltidsstudenter  og 90 deltidsstudenter

Om stillingenes arbeids- og ansvarsområder

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til studieprogrammets faglige og vitenskapelige arbeidsområder og vil ha ansvar for:

 • Undervisning, veiledning, praksisoppfølging, evaluering og eksamensarbeid
 • Utvikling og tilrettelegging av e-læring og fleksible læringsformer
 • Forskning og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt
 • Administrasjon og drift av studieprogrammet

Arbeidsoppgavene i stillingene forutsetter et tett samarbeid med kolleger ved fakultetet i Stavanger (Sandnes frem til august 2022).

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant kompetanse som førsteamanuensis/førstelektor innen ett eller flere av vernepleierutdanningens kjerneområder:
 • Profesjon, etikk og samarbeid
 • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Helsefremming og helsehjelp
 • Inkludering, deltakelse og rettigheter
 • Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon
 • Grunnutdanning som vernepleier er ønskelig, men andre søkere med relevant bakgrunn vil også bli vurdert.
 • Relevant praksis innenfor vernepleiens kjerneområder (se over).

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs. 

Det er også ønskelig med:

 • Erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • Erfaring med fagutvikling, forskning og prosjektledelse
 • Erfaring med pedagogisk utdanningsarbeid
 • Erfaring med fleksibel utdanning og e-læring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Formidlingsevne

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillingerVIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis eller 1198 Førstelektor
 • Arbeidssted: VID Bergen

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli gjennomført en administrativ gjennomgang av kandidatene og det kan ikke forventes at alle søker vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Vurderingen fra den administrative gjennomgangen sendes ikke ut.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling
 • ved manglende førstekompetanse legges ved en plan som skisserer hvordan søker vil kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av en treårsperiode.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 01.03.2022

Tiltredelse: 01.06.2022 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Kontaktinformasjon

Laila Luteberget, studieleder vernepleie, laila.luteberget@vid.no, telefon +4799607572

Kristin Fjelde Tjelle, instituttleder, kristin.fjelde.tjelle@vid.no, telefon +4740406030

Om oss

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring.

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Per oktober 2021 har VID 5590 studenter, 560 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Førsteamanuensis/førstelektor
Sijainti
Diakonveien 14-18 Oslo, Norja
Julkaistu
2022-01-10
Viimeinen hakupäivä
2022-03-01
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

January 1, 2016 Diakonhjemmet University College, Haraldsplass Deaconess University College, Betanien University College and School of Mission and ...

Käy työnantajan sivulla

Löydä vastaavanlaisia työpaikkoja

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
Lisää työpaikkoja

Vastaavia artikkeleita

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min arvioitu lukuaika
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita