Academic Positions Suomi

Helsingin yliopisto, Suomi

Professori/apulaisprofessori, rikos- ja prosessioikeus ja oikeuden yleistieteet

Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta http://www.helsinki.fi/oikeustiede/ on maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Osa tiedekunnan tutkinnoista suoritetaan Vaasan kaksikielisessä koulutusyksikössä http://www.helsinki.fi/oik-vaasa/. Tiedekunnan perustehtävänä on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkimuslähtöisen opetuksen kautta osaavia ja eettisesti vastuuntuntoisia oikeuden ammattilaisia omaan maahamme ja myös kansainvälisille työmarkkinoille. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa perustutkinnon suomen kielellä, ruotsin kielellä, englannin kielellä sekä kaksikielisenä tutkintona ruotsin ja suomen kielillä. Tiedekunnassa työskentelee opetus- ja tutkimushenkilöstöä runsaat 130 ja opiskelee 2 400 tutkinto-opiskelijaa.

Oikeustieteellinen tiedekunta hakee

RIKOS- JA PROSESSIOIKEUDEN JA OIKEUDEN YLEISTIETEIDEN PROFESSORIA/APULAISPROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisena apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Rikosoikeus kattaa erityisesti rikosoikeuden yleisten oppien, rikosoikeuden erityisen osan, rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän, eurooppalaisen ja kansainvälisen rikosoikeuden alan samoin kuin kriminaalipolitiikan ja kriminologian. Prosessioikeus kattaa erityisesti siviilioikeuden, rikosprosessioikeuden, välimiesmenettelyoikeuden, eurooppalaisen ja kansainvälisen prosessioikeuden, insolvenssioikeuden sekä sovittelumenettelyjen tutkimuksen. Tehtävän alaan kuuluvat lisäksi oikeuden yleistieteet, joihin voidaan lukea esimerkiksi yleinen oikeustiede, oikeushistoria, oikeussosiologia, oikeustaloustiede, oikeuden ja sukupuolen tutkimus sekä oikeusantropologia.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa suomen- ja ruotsinkielisille perustutkinto-opiskelijoille annettava opetus jakautuu oikeusnotaarin koulutusohjelmaan ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmaan. Tehtävään valittavan on annettava opetusta molemmissa koulutusohjelmissa. Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa opetus on järjestetty temaattisiin kokonaisuuksiin, jotka ovat

• julkisoikeus,
• yksityisoikeus I,
• yksityisoikeus II,
• rikos, prosessi, hallinto, ympäristö,
• talous, yhteiskunta ja oikeus sekä
• oikeuden yleistieteet.

Oikeusnotaarin tutkinto jakautuu edellä mainituin tavoin temaattisiin kokonaisuuksiin, joiden alla on aina useita oppiaineita ja oikeudenaloja. Tehtävään valittavan edellytetään antavan opetusta joko vähintään kahden temaattisen kokonaisuuden piirissä tai vastaavasti, jos asiantuntemus kohdentuu yhden temaattisen kokonaisuuden piiriin, antavan opetusta useamman kuin yhden oppiaineen alalla sen piirissä. Tehtävään voi kuulua opetusta myös tutkinnon muilla opintojaksoilla, muiden alojen tutkintojen opinnoissa yliopistolla, kansainvälisessä maisteriohjelmassa samoin kuin tiedekunnan Vaasassa toimivassa yksikössä. Tiedekunnassa annetaan opetusta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Opetus voi olla myös kaksikielistä (suomi-ruotsi).

Tehtävän täytössä arvostetaan asiantuntemuksen laaja-alaisuutta. On sen vuoksi tarpeen, että hakija kuvaa hakemuksessaan sen, mille aihealueille hänen asiantuntemuksensa erityisesti kohdistuu.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana. Korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä ei tarvitse osoittaa laaja-alaisen professuurin kaikilla osa-alueilla. Vähintään yhdellä osa-alueella ehdon on joka tapauksessa täytyttävä. Jos henkilö on tieteellisesti pätevä prosessioikeuden professuuriin, hän on pätevä myös rikos- ja prosessioikeuden ja oikeuden yleistieteiden professuuriin.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta/apulaisprofessorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hän antaa opetusta. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli tehtävään valittava henkilö ei puhu suomea, hänen tulee hankkia arkikäyttöön vaadittava suomen kielen taito kolmen vuoden sisällä tehtävän aloittamisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset asiantuntija- ja luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10 (professori) ja 7 (apulaisprofessori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 4500 - 8000 €/kk riippuen valittavan henkilön tieteellisistä ansioista ja urapolun vaiheesta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset asiakirjat yhtenä pdf-tiedostona:

• lyhyt ansioluettelo,
• Helsingin yliopiston ohjeiden mukainen yliopistoportfolio (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/nain-haet-meille-toihin),
• täydellinen julkaisuluettelo ja
• oman tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua).

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 1. helmikuuta 2017.

Lisätietoa työurasta ja tenure track -vakinaistamispolusta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/ura-helsingin-yliopistossa.

Lisätietoa opetustaidon arvioinnista http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tiedekunta/avoimet_tehtavat/avoimet_tehtavat.htm.

Lisätietoa tehtävästä antaa dekaani Kimmo Nuotio kimmo.nuotio(at)helsinki.fi.

University of Helsinki

Helsingin yliopisto on Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä.

Tarkempia tietoja hausta

Julkaisupäivämäärä:
2016-12-26
Viimeinen hakupäivä
2017-02-01

Hae tehtävää

Muistathan mainita Academic Positionsin hakiessasi tehtävää – kiitos!

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Hae lisää työpaikkoja

Tieteenalat:
, ,
Tehtävien tyypit
, ,
Uusi haku