Your job alert was successfully created.

Professori, terveyshallintotiede

1 vuosi sitten
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Oulu
Professori, terveyshallintotiede
University of Oulu
The University of Oulu is an international science university which creates innovation for the future, well-being, and knowledge through multidisciplinary research and education.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 1 vuosi sitten
Viimeinen hakupäivä Tehtävä täytetään mahdollisimman pian
Sijainti: Oulu, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Professori, terveyshallintotiede

Tehtävän nimi, ala ja sijoituspaikka  

Tehtävän nimi on terveyshallintotieteen professori. Työsopimussuhteinen tehtävä on sijoitettu lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikköön. Tehtävä täytetään toistaiseksi.

Tehtävään kuuluvat vastuut ja vaatimukset

Oulun yliopiston strategian mukaisesti tutkijamme osallistuvat globaalien haasteiden ratkaisemiseen yhdistämällä monitieteiset lähestymistavat, korkeatasoisen tutkimuksen ja tuloksellisen yhteistyön viidellä eri fokusalueella

http://www.oulu.fi/university/node/35262

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen fokusalue keskittyy ”Elinikäistä terveyttä edistävät molekulaariset ja ympäristötekijät” – aihealueeseen, jossa luodaan uutta tietoa terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja edistetään sen avulla elinikäistä terveyttä. Tutkitaan ihmiselämää sikiönkehityksestä vanhuuteen saakka kohteiden ollessa molekulaariset ja fysiologiset ominaisuudet sekä ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja psykososiaaliset tekijät. Yhdistetään ICT-osaaminen terveyden ja palvelujen tutkimukseen uusien innovaatioiden luomiseksi connected-health-aihealueella.

Professorin tehtävänä on aktiivisesti osallistua terveyshallintotieteen tieteenalan kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti, uudistaa Oulun yliopistossa alan opetusta ja tutkimusta vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin, tehdä terveyshallintotieteen alan tutkimusta sekä toteuttaa terveyshallintotieteen perus- ja jatkokoulutusta.

Tehtäväalan tutkimuksen painopistealueita ovat sekä mikrotason terveydenhuollon hallinnon kysymykset, terveysalan johtaminen, muutosprosessit ja organisaatiotason kysymykset, kuten henkilöstövoimavarojen ja vaikuttavuuden arviointi.

Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä tai taiteellista pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä tai taiteellista arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot, opetusnäyte sekä ohjatut väitöskirjat. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset tehtävät. Hakijalta edellytetään käytännön perehtyneisyyttä tehtävän alaan.

Oulun yliopiston opetuskieli on suomi. Tehtävässä annetaan opetusta myös englannin kielellä.

Työsuhteen palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8 - 10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävän hakeminen

Hakemus tehdään sähköisen hakulinkin kautta. Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

1)   Englanninkielinen Curriculum vitae ohjeiden mukaisesti

2)  Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti

A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

 • kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai – selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja

E Patentit ja keksintöilmoitukset

 • myönnetty patentti, keksintöilmoitus

3)  Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään englannin kielellä opetusportfolion, tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi ohjeen mukaista jäsennystä.

4)  Lyhyt englanninkielinen tutkimus- ja toimintasuunnitelma

5)  Julkaisuluetteloon erikseen merkittynä enintään kaksikymmentä (20) julkaisua, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan.

Opetusnäyte ja haastattelu

Valmisteluryhmä haastattelee parhaiksi arvioimansa hakijat ja järjestää tätä varten mahdollisesti tarvittavat opetusnäytteiden antamistilaisuudet.

Tehtävään ottaminen

Dekaani tekee valmisteluryhmän esityksen pohjalta esityksensä perusteluineen ja liitteineen Oulun yliopiston tutkimusrehtorille, joka tekee päätöksen tehtävään ottamisesta.

Yhteystiedot

Tätä täyttöprosessia koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan seuraavasti:

Kyösti Oikarinen, Dekaani

Lääketieteellinen tiedekunta   

Oulun yliopisto                                    

P.O.Box 5000 

FIN - 90014 Oulun yliopisto

tel +358-500-681 089

e-mail: kyosti.oikarinen(at)oulu.fi       


Tiina Hurskainen, Henkilöstöpäällikkö

Lääketieteellinen tiedekunta   

Oulun yliopisto                                    

P.O.Box 5000 

FIN - 90014 Oulun yliopisto

email: tiina.hurskainen(at)oulu.fi

tel.  +358-40-704 02 70

Keskeiset säädökset

Yliopistolaki (558/2009); Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009); Oulun yliopiston johtosääntö (23.11.2015); Henkilöstön rekrytointi – menettelyohjeet, Oulun yliopisto (9.8.2016)

C U R R I C U L U M V I T A E

1.      Täydellinen nimi ja ansioluettelon päiväys

 • sukunimi (myös aikaisemmat), etunimet
 • sukupuoli
 • ansioluettelon laatimispäivämäärä

2.      Syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, asuinpaikka

 • syntymävuosi ja -paikka
 • kansalaisuus
 • nykyinen asuin-/kotipaikka (tarvittaessa yhteystiedot)

3.      Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot 

 • tutkintonimike (viimeisin ensin), oppilaitos, pääaine, tutkinnon myöntöpäivämäärä ja -paikka (yhteystieto tarkistamista varten ylimmästä suoritetusta tutkinnosta)
 • dosentin arvo: tieteenala, yliopisto, myöntöpäivämäärä (huom! dosentin arvo englanniksi on Title of Docent)

4.      Muu koulutus ja erityistaidot

 • muu tutkintoon tähtäävä koulutus, pätevöityminen tai täydennyskoulutus: koulutuksen nimi, laajuus, järjestäjä, alkamis- ja (ennakoitu) päättymispäivämäärä
 • muut taidot

5.      Kielitaito

 6.      Nykyinen työtehtävä

 • nykyinen työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä (mahdollinen osa-aikaisuus ilmoitettava, lyhyt tehtäväkuvaus tarvittaessa)
 • tutkijanuravaihe mikäli se ei käy suoraan ilmi edellisestä: 1) tohtorikoulutettava, 2) tutkija-tohtori, 3) itsenäinen tutkija, 4) johtava tutkija (professori, tutkimusjohtaja) [1]
 • apurahatutkija: apurahan myöntäjä, tarkoitus ja rahoituskausi
 • päätoiminen opiskelija: oppilaitos ja pääaine
 • sivutoimet ja muut haun kannalta relevantit tehtävät ja sidonnaisuudet (esim. yrityksessä)

7.      Aiempi työkokemus

 • aiemmat palvelussuhteet ja apurahakaudet (viimeisin ensin) ml. pitempiaikaiset ulkomaan-vierailut: työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka tai rahoittaja, työsuhteen/tehtävän alkamis- ja päättymispäivämäärä (mahdollinen osa-aikaisuus ilmoitettava, lyhyt tehtäväkuvaus tarvittaessa)
 • aikaisemmat sivutoimet ja muut haun kannalta relevantit tehtävät ja sidonnaisuudet (esim. yrityksessä)
 • urakatkokset: perhevapaat, armeija- tai siviilipalvelusaika, muu toimivapaa päivämäärineen, muu mahdollinen syy.  Huom! Näiden ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta ne saattavat vaikuttaa positiivisesti hakemuksen arviointiin ja tutkijan hakukelpoisuuteen, kun haussa esimerkiksi edellytetään tiettyä tutkijanuravaihetta.

 8.      Tutkimusrahoitus ja tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus

 • merkittävä tutkimusrahoitus (apu- ja määrärahat): myöntäjä, rahoitusaika ja määrä
 • rooli rahoitushakemusten laatimisessa tutkimusryhmässä (vastuullisen johtajan nimi)
 • tutkimustyön johtaminen
 • post doc -vaiheen tutkijoiden ohjaaminen (ohjattavien lukumäärä tai henkilöiden nimet ja valmistumisvuosi, vastuullinen/avustava ohjaaja)
 • toimiminen perustutkinto-opiskelijoiden ja jatkokoulutettavien virallisesti nimettynä ohjaajana (ks. edellä)

 9.      Opetusansiot ja -kokemus (täydennetään tarvittaessa opetusportfoliolla)

 • pedagoginen koulutus ja pätevyys
 • koulutuksen ja opetuksen suunnittelu ja toteutus: aihe, laajuus, taso ja ajanjakso
 • opetusmenetelmien kehittäminen
 • opinnäytetöiden ohjaus
 • ansiot hyvän tieteellisen käytännön ja vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnankoulutuksessa (aihe, laajuus, taso ja ajanjakso)
 • opetuksesta saadut tunnustukset

 10.  Palkinnot ja huomionosoitukset 

 • tieteellisistä, taiteellisista tai tutkimuksellista ansioista tai akateemisen uran perusteella myönnetyt palkinnot ja huomionosoitukset

 11.  Muut tieteelliset tai akateemiset ansiot 

 • väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen; väitöskirjalautakuntien jäsenyydet (ulkomailla)
 • tieteellisen/taiteellisen pätevyyden arviointi (esim. dosentin arvo)
 • osallistuminen rahoitushakemusten kansainväliseen vertaisarviointiin asiantuntijana (esim. European Research Council)
 • tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja niiden luottamustehtävät
 • jäsenyys kansallisessa tai kansainvälisessä asiantuntija-, arviointi- tai ohjausryhmässä sekä muut asiantuntijatehtävät
 • tieteellisten julkaisusarjojen ja aikakauslehtien toimituskuntien jäsenyydet tai (pää)toimittajan tehtävät
 • tieteellisten aikakauslehtien arviointitehtävät (”referee”)
 • tehtävät korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnossa tai työryhmissä, korkeakouluyhteisölliset tehtävät
 • merkittävät kansainväliset kutsuluennot

 12.  Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 • kokonaisjulkaisumäärä ja esimerkiksi 10 tärkeintä ja/tai siteeratuinta julkaisua soveltuvan tietokannan pohjalta. (OKM:n jaottelun mukainen julkaisuluettelo erillisenä liitteenä.)
 • taiteelliset työt ja prosessit
 • ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa
 • ansiot tutkimustulosten hyödyntämisessä
 • keksintöilmoitukset, patentit ja muut kaupallistamista edistävät ansiot (esim. spin off -yritykset ja tavaramerkit)
 • ansiot tiedeviestinnässä ja asiantuntijana esiintyminen mediassa

13.  Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot

 • merkittävimmät yhteiskunnalliset luottamustehtävät, asiantuntijatehtävät ja toimeksiannot (myös tiedepohjaiset policy-advice -tehtävät)
 • muut yhteiskunnalliset ansiot ja tunnustukset, haluttaessa suomalainen sotilasarvo

 14.  Muut ansiot

 
OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

1.  Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana

 • Opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä?
 • Kuvailu itsestä opettajana ja opetustyön tekijänä

2.  Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3.  Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö

4.  Oman opetusosaamisen ylläpitäminen

5.  Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)

6.  Opetustyön kehittämisen visio

 • tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esimerkiksi suhteessa laitoksen opetusohjelmaan
Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

23 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 15
Projektitutkija tai tutkijatohtori
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee noin 15 000 opiskelijaa ja 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy helmikuuta 25
Yliopistonopettaja, sosiaalityö
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin....
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 03
Päätoiminen tuntiopettaja, kuvataide, Oulun normaalikoulu
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 03
Lehtori, luokanopettaja, Oulun normaalikoulu
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

 • Check for spelling mistakes
 • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list