Your job alert was successfully created.

Professori, liikenne- ja väylätekniikka

26 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Dec 02
Tallenna suosikiksi
University of Oulu
Professori, liikenne- ja väylätekniikka
University of Oulu
The University of Oulu is an international science university which creates innovation for the future, well-being, and knowledge through multidisciplinary research and education.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 26 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä joulukuuta 02
Sijainti: Oulu, Suomi
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Professori, liikenne- ja väylätekniikka

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Professori, liikenne- ja väylätekniikka

Tehtävän nimi, ala ja sijoituspaikka

Professorin tehtävän alana on liikenne- ja väylätekniikka (traffic networks and technology). Alan täsmennyksenä on liikenteen logistiikka, automaatio ja liikenneväylien innovatiivinen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi arvostetaan kokemusta liikenteen hallinnasta, liikenteen ja ajoneuvojen automaatiojärjestelmistä ja -teknologioista sekä liikennejärjestelmien toiminnasta ja kehittämisestä etenkin pohjoisissa ja muuttuvissa olosuhteissa.

Professuuri sijoittuu Rakenteet ja rakentamisteknologia –tutkimusyksikköön, jossa tehtävän vastuulle tulee liikenne- ja väylätekniikan tutkimusryhmän johtaminen. Tutkimusyksikössä on digitaalisesta rakentamisesta ja kaivostoiminnasta vastaava professori, rakenneanalyysiin ja rakenteiden mekaniikkaan erikoistunut yliopistotutkija sekä noin 30 muun opettajan ja tutkijan ryhmä. Opetuksesta vastaa Oulun yliopistoon 1.9.2017 perustettu uusi Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, joka kokoaa ja hankkii tarvitsemansa opetuksen eri tutkimusyksiköiltä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu jatkossa vuosittain noin 40 - 75 diplomi-insinööriä. Tutkimus- ja opetusyhteistyötä tehdään myös arkkitehtuurin tutkimusyksikön ja tutkinto-ohjelman kanssa.

Rakenteet ja rakentamisteknologia -tutkimusyksikkö tukee monipuolisesti teknillisen tiedekunnan tutkimusta. Teräs- ja metallirakentamiseen sekä rakennesuunnitteluun liittyvä osaaminen tukee tiedekunnan terästutkimusta. Rakennesuunnittelun ryhmä on erikoistunut tutkimuksessa ja koulutuksessa Suomen lainsäädännössä määriteltyjen ns. poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminta-alue kattaa asuinrakentamisen sekä vaativan teollisuusrakentamisen kohteet kuten sillat, voimalaitokset ja kaivosten tuotantolaitokset. Rakentamisteknologian tutkimus on kohdistunut rakentamisprosessien digitalisointiin, jossa erityisesti tietomallintamiseen (BIM) väylien, siltojen ja rakennusten suunnittelussa ja tuotannossa, rakentamisautomaatioon tehtaissa ja työmailla sekä automaattisesti toimiviin liikkuviin työkoneisiin ja ajoneuvoihin. Teknillisen mekaniikan ryhmä tuottaa sekä rakennus- että konetekniikan tutkinto-ohjelmille tarvittavat keskeiset lujuusopin ja mekaniikan opintojaksot.

Tehtävään kuuluvat vastuut ja vaatimukset

Professorin tehtäviin kuuluu vastata liikenne- ja väylätekniikan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä niiden kehittämisestä yhdessä muiden opintosuuntien tutkijoiden ja opettajien kanssa. Tehtävään valittavalta edellytetään syvällistä perehtyneisyyttä tehtävän alaan sekä näyttöä tutkimukseen perustuvasta alan opetuksesta. Tehtävään valittavalta odotetaan/edellytetään vahvaa näyttöä kansallisesta, eurooppalaisesta ja kansainvälisestä verkottumisesta ja yhteistyöstä sekä kansainvälisten ja kansallisten projektien suunnittelusta, rahoituksen hankinnasta (esimerkiksi teollisuusrahoitus, Business Finland, Suomen Akatemia, EU:n rahoitusohjelmat, muut) ja johtamisesta. Erityisesti arvostetaan kokemusta projekteista, joissa on ollut eurooppalaisia yhteistyötahoja. Yrityskokemus, teollinen kontaktiverkosto ja Pohjoismainen tutkimusyhteistyö katsotaan meriitiksi. Hakijalta edellytetään myös aktiivista kansainvälistä julkaisutoimintaa sekä odotetaan alaan liittyvien väitöstöiden ohjausta.

Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä tai taiteellista pätevyyttä, kokemusta tieteellisten tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä tai taiteellista arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot, opetusnäyte sekä ohjatut väitöskirjat. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset tehtävät. Käytännön perehtyneisyys tehtävänalaan luetaan hakijalle eduksi.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomen kieli. Tehtävässä annetaan opetusta myös englannin kielellä.

Työsuhteen palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8 – 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään hakeminen

Hakemukset liitteineen tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 2.12.2018 24:00 (Suomen aikaa). Kaikki materiaali, myös julkaisut toimitetaan elektronisesti.

Tehtävä täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 1. Lyhyt englanninkielinen curriculum vitae ohjeiden (http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae) mukaisesti;
 2. Julkaisuluettelo ohjeiden (http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/application-guidelines/guidelines-for-list-of-publications/) mukaisesti
 3. Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään englannin kielellä opetusportfolion tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavan alla olevan ohjeen mukaista jäsennystä.
 4. Lyhyt englanninkielinen tutkimus- ja toimintasuunnitelma. Ohjeellinen sivumäärä noin 5 sivua. Hakijaa pyydetään kuvaamaan ja arvioimaan liikenteeseen ja väyliin vaikuttavia muutostarpeita.
 5. Julkaisuluettelon mukaisesti numeroidut enintään viisitoista (15) julkaisua ja muuta työtä yhtenä pdf-tiedostona, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan.
 6. Suositukset

Ennen tehtävään ottamista otettavan henkilön on toimitettava tiedekunnalle alkuperäiset tai oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksineen sekä allekirjoituksella vahvistettu curriculum vitae.

Asiantuntija-arviointi

Oulun yliopiston Tutkimusneuvosto hyväksyy valmisteluryhmän esityksestä tehtävän täytössä käytettävät vähintään kaksi asiantuntijaa. Asiantuntijoita valittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat ja muutenkin noudatetaan tasapuolisuutta.

Asiantuntijoiden valinnasta informoidaan hakijoita ja asiantuntijalausuntojen saavuttua ne lähetetään tiedoksi tehtävää hakeneille.

Opetusnäyte ja haastattelu

Valmisteluryhmä haastattelee parhaiksi arvioimansa hakijat ja järjestää tätä varten mahdollisesti tarvittavat opetusnäytteiden antamistilaisuudet.

Tehtävään ottaminen

Dekaani tekee valmisteluryhmän esityksen pohjalta esityksensä perusteluineen ja liitteineen vararehtorille, joka tekee päätöksen tehtävään ottamisesta.

Yhteystiedot

Saadakseen tässä tehtävän täyttömenettelyä koskevassa kuvauksessa tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset, hakijan on ilmoitettava tiedekunnalle, miten hänet tavoitetaan tehtävän täyttömenettelyn aikana ja annettava osoite, puhelinnumerot työhön ja kotiin sekä sähköpostiosoite.

Tätä täyttöprosessia koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan seuraavasti:
Professori Rauno Heikkilä, puh. +358 (0) 29 448 2072, sähköposti: rauno.heikkila(at)oulu.fi
Dekaani, Professori Riitta Keiski, puh. +358 (0)294 482348, sähköposti: riitta.keiski(at)oulu.fi

Keskeiset säädökset

Yliopistolaki (558/2009), Valtioneuvoston asetus yliopistoista (707/2009), Oulun yliopiston johtosääntö (23.11.2015).

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

Oulun yliopistossa hyväksytyn käytännön mukaisesti opetustaitoa arvioidaan alla olevan jäsennyksen mukaisesti:

 1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana (Opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus. Miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajana ja opetustyön tekijänä.)
 2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen
 3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö
 4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen
 5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)
 6. Opetustyön kehittämisen visio (tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esimerkiksi suhteessa tutkimusyksikön opetusohjelmaan)
Lue lisää

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

15 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 04
Tutkimusjohtaja, mikroyrittäjyys
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia on laaja ja erityislaatuinen tieteenalojen kokonaisuus, nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 03
Tutkimusrahoitusasiantuntija
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 25
Yliopistonlehtori (varhaiskasvatus), Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 25
Tutkijatohtori (varhaiskasvatus), Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

Professor, Traffic Networks and Technology
University of Oulu
Julkaistu 25 päivää sitten

CAREER ADVICE

Who wouldn’t want to study or work in the happiest country in the world? Here are the essential steps to move to Finland.

By Academic Positions
Posted May 01, 2018 at 08:00am

Applying for a faculty position at a North American university is different from applying for a regular job. Applicants have to submit several specialized documents and the interview process is much more in-depth.

By Academic Positions
Posted May 04, 2018 at 08:00am

We’ve all been there. You found the perfect job, wrote a great cover letter and aced the interview...only to not get the job.

By Academic Positions
Posted Nov 16, 2018 at 08:00am