Your job alert was successfully created.

Professori, maantiede

12 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Jan 31
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Oulu
Professori, maantiede
University of Oulu
The University of Oulu is an international science university which creates innovation for the future, well-being, and knowledge through multidisciplinary research and education.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 12 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä tammikuuta 31
Sijainti: Oulu, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Professori, maantiede

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee noin 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Tehtävän nimi, ala ja sijoituspaikka

Tehtävän ala on maantiede, ja työryhmä esittää alan täsmennykseksi "erityisesti aluepolitiikka ja aluekehitys". Tehtävä täytetään avoimella haulla toistaiseksi.

Tehtävä sijoittuu maantieteen tutkimusyksikköön, jossa on haettava tehtävä mukaan lukien yhteensä 6 professorin tehtävää, joiden ala tai täsmennys on yleis- ja aluemaantiede (1 tehtävä), luonnonmaantiede (1), matkailututkimus (1), poliittinen maantiede (1) sekä geoinformatiikka (1). Lisäksiyksikössä on 5 tutkijatohtorin/yliopistotutkijan tehtävää sekä 4 tohtorikoulutettavan tehtävää. Professori toimii Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä ja tukee vahvasti yksikössä tehtävää ihmismaantieteellistä tutkimusta.

Yksikkö antaa maantieteen tutkinto-ohjelmaan kuuluvan opetuksen lisäksi maantieteen opetusta yliopiston muiden yksiköiden ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Maantieteessä on ollut 1.8.2010 alkaen yksi tutkinto-ohjelma, maantiede. Maantieteen tieteenaloja ovat luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede, matkailumaantiede, aluekehitys ja aluepolitiikka, geoinformatiikka sekä aineenopettajan ala.

Maantieteen tutkinto-ohjelmaan otetaan vuosittain 35 uutta opiskelijaa. Jatkotutkintoon tähtääviä maantieteen opintoja harjoittaa tällä hetkellä noin 30 opiskelijaa.

Maantieteen tutkimusyksikkö tarjoaa erinomaiset puitteet kansainvälisesti ja kansallisesti relevantille perus- ja soveltavalle tutkimukselle. Yksikkö on ollut vuoden 2007 ja 2013 aikana tehtyjen RAE-arvioiden, yksikön julkaisutoiminnan ja tutkintosaannon perusteella yksi yliopiston menestyksekkäimmistä yksiköistä. Tutkimusyksikkö koordinoi Oulun, Tampereen ja Helsingin yliopiston RELATE–huippuyksikköä sekä on osa Pohjoismaista 
RECSAX–yksikköä.

Professorin tehtävät
Professorin keskeisiä tehtäviä ovat kansallisesti ja kansainvälisesti suuntautunut aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimus, alaan liittyvä opetus sekä perus- ja jatko-opiskelijoiden ohjaus. Professuurin haltijalta vaaditaan aluetutkimuksen ja -suunnittelun teorian sekä eri aluetasoilla (ja niiden yhteyksissä) ilmenevän alueellisen dynamiikan (talous, politiikka ja hallinto) vahvaa tuntemusta, mukaan lukien kaupunkien ja maaseudun muutos- ja vuorovaikutusprosessit. Professorin tehtäviin kuuluu vastata tutkimusyksikön maantieteen opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä yhdessä alan muun henkilöstön kanssa sekä edistää aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä.

Kelpoisuusvaatimukset
Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä edustamallaan tutkimusalalla. Professorin tehtävässä vaaditaan lisäksi taitoa toimia akateemisena johtajana.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot, opetusnäyte sekä ohjatut väitöskirjat. Erityisesti painotetaan viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana ilmestyneitä korkealaatuisia julkaisuja. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan ei vaadita, mutta nimitettävältä edellytetään tutkimustyön kautta osoitettua suomalaisen aluehallintojärjestelmän tuntemusta. Lisäksi otetaan huomioon menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely, kansainväliset tehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomen kieli.

Työsuhteen palkkaus
Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8 – 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään hakeminen
Hakemukset liitteineen tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 31.1.2019 24:00 (Suomen aikaa). Kaikki materiaali, myös julkaisut toimitetaan elektronisesti.

Tehtävä täytetään 1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

1. Lyhyt suomenkielinen curriculum vitae ohjeiden (https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli) mukaisesti;
2. Julkaisuluettelo ohjeiden (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakuohjeet/julkaisuluettelo/akatemian-kayttama-julkaisuluettelo-ohje-huhtikuun-hakuun-2018-saakka/) mukaisesti, johon on merkitty enintään 12 julkaisua ja muuta työtä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan.
3. Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään suomen kielellä opetusportfolion tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavan ohjeen mukaista jäsennystä.
4. Lyhyt suomenkielinen tutkimus- ja toimintasuunnitelma. Ohjeellinen sivumäärä noin 4 sivua.
5. Suositukset

Ennen tehtävään ottamista otettavan henkilön on toimitettava tiedekunnalle alkuperäiset tai oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksineen sekä allekirjoituksella vahvistettu curriculum vitae.

Asiantuntija-arviointi
Oulun yliopiston Tutkimusneuvosto hyväksyy valmisteluryhmän esityksestä tehtävän täytössä käytettävät vähintään kaksi asiantuntijaa. Asiantuntijoita valittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat ja muutenkin noudatetaan tasapuolisuutta. Asiantuntijoiden valinnasta informoidaan hakijoita ja asiantuntijalausuntojen saavuttua ne lähetetään tiedoksi tehtävää hakeneille.

Opetusnäyte ja haastattelu
Valmisteluryhmä haastattelee parhaiksi arvioimansa hakijat ja järjestää tätä varten mahdollisesti tarvittavat opetusnäytteiden antamistilaisuudet.

Tehtävään ottaminen
Dekaani tekee valmisteluryhmän esityksen pohjalta esityksensä perusteluineen ja liitteineen vararehtorille, joka tekee päätöksen tehtävään ottamisesta.

Yhteystiedot
Saadakseen tässä tehtävän täyttömenettelyä koskevassa kuvauksessa tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset, hakijan on ilmoitettava tiedekunnalle, miten hänet tavoitetaan tehtävän täyttömenettelyn aikana ja annettava osoite, puhelinnumerot työhön ja kotiin sekä sähköpostiosoite.

Tätä täyttöprosessia koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan seuraavasti:
- tehtävän sisältöön liittyvät kysymykset: Professori Anssi Paasi, puh. +358 (0) 29 448 1703, sähköposti: anssi.paasi(at)oulu.fi
- täyttöprosessiin liittyvät kysymykset: valmisteluryhmän sihteeri Satu Kivelä , puh. +358 (0)29448 8053, sähköposti: satu.kivela(at)oulu.fi

Keskeiset säädökset

Yliopistolaki (558/2009), Valtioneuvoston asetus yliopistoista (707/2009), Oulun yliopiston johtosääntö (23.11.2015).

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

Oulun yliopistossa hyväksytyn käytännön mukaisesti opetustaitoa arvioidaan alla olevan jäsennyksen mukaisesti:

  • Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana (Opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus. Miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajana ja opetustyön tekijänä.)
  • Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen
  • Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö
  • Oman opetusosaamisen ylläpitäminen
  • Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)
  • Opetustyön kehittämisen visio (tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esimerkiksi suhteessa tutkimusyksikön opetusohjelmaan)
Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

24 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 25
UniOGS-koordinaattori
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 25
Projektitutkija tai tutkijatohtori
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti hakee määräaikaiseen työsuhteeseen Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREen PROJEKTITUTKIJAA TAI TUTKIJATOHTORIA Tutkija toimii ESR-rahoitteisissa Mindbusiness- ja Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen (TotYK)...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 31
Postdoctoral Reseacher and/or Doctoral Student in Immunological Mechanisms of Fibrosis
The University of Oulu is one of the largest universities in Finland. With about 14 000 students and approximately 3 000 employees it is a vibrant international scientific community. By combining multidisciplinary research and education, high-level infrastructure and wide...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy helmikuuta 10
2 Doctoral student positions in water supply and wastewater engineering research
The University of Oulu is one of the biggest and most multidisciplinary universities in Finland. We are an international science community working in close cooperation with research institutes, companies, and the public sector.  Together we form a globally significant research...

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

10 Open Rank Tenure Track Positions
University of Oulu
Julkaistu 10 päivää sitten
Tenure Track Positions in Arctic Interactions Research
University of Oulu
Julkaistu 1 kuukausi sitten

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

  • Check for spelling mistakes
  • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list